Proizvodi

Našim proizvodima pomažemo u ostvarivanju zdravstvene zaštite pacijenata širom sveta

Kao jedna od vodećih inovativnih kompanija, „Lilly“ radi na razvoju širokog portfolija farmaceutskih proizvoda u cilju lečenja medicinskih stanja za koja u ovom trenutku ne postoji adekvatna terapija na području kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, endokrinoloških sistema, mišićnoskeletalnih bolesti, neuropsihijatrije, onkologije i urologije.

 

Lilly lekovi koji su registrovani u Republici Srbiji i nalaze se u prometu:
 

Dijabetes

Humalog® (analog humanog insulina)
Humalog® Mix25™ (analog humanog insulina)
Humalog® Mix50™ (analog humanog insulina)
Humulin® M3 (insulin humani)
Humulin® NPH (insulin humani izofan)
Humulin® R (rastvor humanog insulina)
Abasaglar®

Muskuloskeletne bolesti

Forteo® (teriparatid)
Olumiant®, film tablete

Neuropsihijatrija

Cymbalta® (duloksetin)

Onkologija

Alimta® (pemetreksed)
Gemzar® (gemcitabin)

Urologija

Cialis® (tadalafil)

Medicinska sredstva:

HumaPen Ergo II, insulinski pen za višekratnu primenu
HumaPen Savvio, insulinski pen za višekratnu primenu

Lilly lekovi koji su registrovani u Republici Srbiji, ali se ne nalaze u prometu:

Humulin® M3 KwikPen™
Humulin® NPH KwikPen™