Informacije o autorskim

pravima

Sve što čitate ili vidite na ovom sajtu je zaštićeno autorskim pravima ili na neki drugi način i svojina je kompanije Eli Lilly (Suisse) S.A., Verenier, Švajcarska sa predstavništvom u Republici Srbiji registrovanim kao Predstavništvo Eli Lilly (Suisse) S.A., Beograd (Novi Beograd) sa sedištem u Beogradu, Vladimira Popovića 38-40, matični broj 29003246 (“Lilly”) ili nekog trećeg lica koji je ovlastilo ili dalo pravo kompaniji Lilly da taj materijal koristi. Ako nije drugačije određeno, ništa što pročitate ili vidite na ovom sajtu ne sme se kopirati ili na drugi način koristiti, osim ako to nije dozvoljeno u skladu sa ovim Uslovima korišćenja ili nakon prethodne pismene saglasnosti kompanije Lilly.

Mi Vam dajemo dozvolu da štampate pojedine strane ovog sajta, ukoliko nije drugačije izričito određeno, za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu u smislu sticanja znanja o uslugama i proizvodima koje Lilly nudi ili za Vašu nekomercijalnu upotrebu u vezi sa zdravstvenom zaštitom ili obrazovanjem. Ako ste zdravstveni radnik ili pružalac zdravstvene zaštite, možete da štampate neke strane sa ovog sajta, ukoliko nije izričito drugačije određeno, i da te informacije i materijale delite sa drugima. Nikakva druga dozvola Vam se ne daje u smislu da te materijale dajete pod licencom, prodajete, čuvate, menjate, modifikujete ili pravite izvode. Ova dozvola nije prenos prava svojine, a Vi, u okviru te dozvole, ne možete da:

  • Koristite materijale u bilo kakvu komercijalnu svrhu, niti za bilo kakvo javno prikazivanje;
  • Uklanjate izjave o autorskim pravima, žigove ili druge oznake vlasništva sa materijala;
  • Ove materijale preslikavate (kao u ogledalu) na bilo kom drugom serveru.

Mi Vam ne garantujemo niti jemčimo da korišćenje bilo kojeg materijala prikazanog na ovom sajtu neće povrediti prava trećih lica.

Ako nije drugačije određeno, sve vrste loga, nazivi, dizajn i oznake na sajtu su žigovi koje kompanija Lilly poseduje ili daje na upotrebu uz licencu. Upotreba ili zloupotreba bilo kog brenda ili drugih informacija strogo je zabranjena. Sadržaj ovog sajta neće se smatrati davanje licence ili prenošenje prava na patent, žig ili neko drugo pravo intelektualne svojine kompanije Lilly ili neke treće strane.  Ukoliko nije izričito određeno kao u prethodnom tekstu, ništa što se ovde nalazi neće se smatrati davanjem bilo koje licence ili prava u okviru autorskih prava kompanije Lilly.

Na Vaše korišćenje ovog sajta primenjuju se Uslovi i odredbe politike o zaštiti podataka o ličnosti i korišćenja kolačića.